Terapeuta zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym

Czas trwania

minimum 220 h do 360 h

Data rozpoczęcia kursu

19 października ( sobota ) 2019 r. godz. 9:00 ul. Majowa 7 Kraków sala nr.1

Uzyskany Dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN-(Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) certyfikat 

Zapisz się na kurs
509-403-722

Absolwenci  i Uzyskane kwalifikacje:
1. Absolwenci kursu będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji terapeuty zajęciowego a na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji otrzymają Zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Zaświadczenie wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

2. Absolwenci kursu będą również przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu oraz otrzymają Zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),do wydania których MCWED upoważniają uprawnienia nadane przez Małopolskiego Kuratorium Oświaty wydane w 2012 roku.

Ramowy program zajęć kursu :
-Psychologia rozwojowa i kliniczna: 18 godz.
-Trening interpersonalny i techniki relaksacyjne: 10 godz.
-Pedagogika ogólna i specjalna: 20 godz.
-Metodyka 20 godz.
-Etyka: 5 godz.
-Praktyka metodyczna: 10 godz., -Warsztaty terapii zajęciowej - formy terapii: 13 godz.
-Oligofrenopedagogika, prognozowanie skutecznej terapii: 13 godz.
-Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej: 13 godz.

-Rewalidacja upośledzonych umysłowo, metody pracy: 13 godz.
-Warsztaty praktyczne z terapii zajęciowej: 45 godz.( min.) do 180 godz.
-Medycyna z zarysem podstawowych chorób: 20 godz.
-Ratownictwo przedmedyczne. Kurs 1-szej pomocy: 5 godz.
-Emisja głosu praca z głosem: 10 godz.
-Muzykoterapia: 10 godz.

Razem: 220 godz.(minimum) do 360 godz.

Ostateczna ilość godzin zależy od ilości godzin zajęć praktycznych. W przypadku osób pracujących w
charakterze terapeuty zajęciowego istnieje możliwość zaliczenia posiadanego już doświadczenia.