TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
(Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Rozpoczęcie kursu już 28 października (sobota) 2017  !

Absolwenci  i Uzyskane kwalifikacje:
1. Absolwenci kursu będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji
terapeuty zajęciowego a na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji otrzymają Zaświadczenia
zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zaświadczenie wydawane są na
podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
2. Absolwenci kursu będą również przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu i otrzymają Zaświadczenie wydawane na
podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),
do wydania których MCWED upoważniają uprawnienia nadane przez Małopolskiego
Kuratorium Oświaty wydane w 2012 roku.

Ramowy program zajęć:
-Psychologia rozwojowa i kliniczna: 18 godz.
-Trening interpersonalny i techniki relaksacyjne: 10 godz.
-Pedagogika ogólna i specjalna: 20 godz.
-Metodyka 20 godz.
-Etyka: 5 godz.
-Praktyka metodyczna: 10 godz.
-Warsztaty terapii zajęciowej – formy terapii: 13 godz.
-Oligofrenopedagogika, prognozowanie skutecznej terapii: 13 godz.
-Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej: 13 godz.
-Rewalidacja upośledzonych umysłowo, metody pracy: 13 godz.
-Warsztaty praktyczne z terapii zajęciowej: 45 godz.( min.) do 180 godz.
-Medycyna z zarysem podstawowych chorób: 20 godz.
-Ratownictwo przedmedyczne. Kurs 1-szej pomocy: 5 godz.
-Emisja głosu praca z głosem: 10 godz.
-Muzykoterapia: 10 godz.
Razem: 220 godz.(minimum) do 360 godz.

Kadra kursu:
dr n. hum. wydz. socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i W.S.F.P. „Ignatianum”, dr n. techn. AGH, Kurator oświaty,  Dep. Standardy  i jakość w szkolnictwie, magistrzy psychologii, absolwenci UJ, KUL , SZ.W.P.S w W-ie, trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami, pracownicy WTZ – ów  i DPS – ów, magistrzy pedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy jednostek oświatowych na kierowniczych stanowiskach i pedagodzy szkolni, magistrzy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy specjalnych jednostek oświatowo – wychowawczych, lekarze medycyny, pracownicy Kliniki UJ i Szpitala im. J. Dietla, magistrzy rehabilitacji AWF, magistrzy architektury wnętrz PK, mgr sztuki ASP, mgr historii sztuki UJ, mgr sztuki aktorskiej PWST.

Organizacja kursu:
1. Zajęcia  w tej edycji kursu będą odbywały się w weekend’y:
piątki po południu godz. 16:30 – 20:20,
i soboty godz. 09:00 – 16:15.
2. Liczba uczestników w grupach ćwiczeniowych nie może przekraczać 15 osób
3. Ewaluacje wewnętrzne kursu są prowadzona zgodnie z przyjętymi przez organizatora procedurami i narzędziami wewnętrznymi.
4. Zaświadczenia MEN uczestnicy otrzymują po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminów.

Przyjmuje się następujące warunki ukończenia kursu:
– aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość nieobecności na zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności),
– realizacja praktyki oraz innych zadań przewidzianych w programie szkolenia,
– zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów.

Ostateczna ilość godzin zależy od ilości godzin zajęć praktycznych. W przypadku osób pracujących w
charakterze terapeuty zajęciowego istnieje możliwość zaliczenia posiadanego już doświadczenia.

 

Miejsce: Siedziba NPKU-MC WED: Kraków ul. Majowa 7 (sala nr 4) II p.
Tel. 12 431 13 87 lub 509 403 722 e-mail : info@mcwed.pl