OPIEKUN MEDYCZNY
OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

Absolwenci i uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci kursu są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pełnienia funkcji opiekuna medycznego a na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji otrzymują Zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. (Dz. U. nr 31/2006 poz. 216), do wydania których MCWED upoważnia akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty wydana w 2006r. Dodatkowo jako załączniki do zaświadczeń absolwenci otrzymują certyfikaty w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim, które ułatwiają im uzyskanie pracy w charakterze opiekuna medycznego w krajach UE i innych.

Ramowy program zajęć:
1. Podstawowa wiedza medyczna z omówieniem jednostek chorobowych i kursem 1-szej pomocy: 28 godz.
2. Opieka pielęgniarska nad podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem opieki paliatywnej: 26 godz.
3. Fizjoterapia i elementy rehabilitacji, masaż leczniczy: 18 godz.
4. Psychologiczne i psychospołeczne uwarunkowania pracy z podopiecznym
ze szczególnym uwzględnieniem psychoz starczych: 20 godz.
5. Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej: 12 godz.
6. Zajęcia praktyczne w Zakładach Opieki Leczniczej, Domach Opieki Społecznej/lub Hospicjach
i innych ośrodkach opiekuńczych: 80 godz. (minimum 40 godz.):
Razem: 184 godz.

Kadra kursu:
– doktorzy i lekarze medycyny, pracownicy Kliniki Uniwersyteckiej UJ i Szpitala im. J. Dietla
– psychologowie, trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami pracownicy Ośrodka Terapii Rodzin, DPS-ów i Hospicjów,
– dyplomowane pielęgniarki i mgr pielęgniarstwa, pracownicy Zakładów Opieki leczniczej, DPS-ów i Hospicjów,
– mgr rehabilitacji, rehabilitanci i masażyści ośrodków rehabilitacji,
– socjologowie, członkowie kadry kierowniczej DPS–ów,
– doświadczeni prawnicy ze stażem radcowskim i prokuratorskim.

Organizacja kursu:
1. Kurs odbywa się w weekend’y:
piątki po południu godz. 16:30 – 20:20,
soboty godz. 09:00 – 15:20,
2. Czas realizacji zajęć w ramach podstawowych umiejętności wynosi 104 godz.
3. Czas realizacji zajęć praktycznych wynosi 80 godz. (minimum 40 godz.)
4. Liczba uczestników w grupach ćwiczeniowych nie może przekraczać 12-15 osób.
5. Ewaluacje wewnętrzne kursu są prowadzona zgodnie z przyjętymi przez
organizatora procedurami i narzędziami.

Uczestnicy:
Uczestnikiem Kursu może być każda osoba bez względu na wiek, posiadane wykształcenie i aktualny charakter pracy.

Termin rozpoczęcia zajęć:  17 stycznia 2014 r. godz. 16:30

Rekrutacja:
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Tel.:(012) 431 13 87 Kom.: 509 403 722,