ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT: zapytanie ofertowe audyt[1]

Projekt „WYRÓWNAĆ SZANSE” realizowany jest w szkołach podstawowych gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Realizatorem projektu jest Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa w partnerstwie z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Gminny Zespół Oświaty.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych, poprzez  realizację programu rozwojowego mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu edukacyjnego uczniów.
– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych,
– doradztwo oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów/uczennic wykazujących problemy w nauce,
– realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Grupę docelową projektu stanowić będzie 650 uczniów (305 uczennic, 345 uczniów) Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. (tj. w: Goszczy, Goszycach, Karniowie, Kocmyrzowie,  Luborzycy, Łuczycach, Maciejowicach, Łososkowicach, Pietrzejowicach, Prusach).

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

I. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.
II. Gimnastyka korekcyjna
III. Zajęcia wyrównawcze
IV. Zajęcia socjoterapeutyczne
V
. Zajęcia z nauk matematyczno przyrodniczych
VI. Zajęcia z informatyki
VII. Zajęcia z języka angielskiego

REKRUTACJA
Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie (3razy) na początku każdego semestru: (styczeń/luty 2011, wrzesień 2011, styczeń/luty 2012):
Rekrutacja będzie składać się z dwóch etapów:
Etap I – formalny:
– uczęszczanie do szkoły na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
– kopia legitymacji szkolnej
– formularz rekrutacyjny podpisany przez prawnego opiekuna
Etap II – merytoryczny:
– skierowanie pedagoga i/lub opinia wychowawcy,
Projektodawca nie wyklucza możliwości uczestnictwa dzieci w kilku formach wsparcia w projekcie.
Udział w projekcie trwa od daty złożenia  deklaracji do zakończenia realizacji danej formy wsparcia w danym roku szkolnym.

Regulamin uczestnictwa: REGULAMIN
Wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach: oświadczenie_uczestnictwo
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dziecka: oswiadczenie_dane

Dziennik zajęć – wzór: dziennik zajęć
Lista obecności -wersja kolorowa – wzór:
lista obecności
Lista obecności-wersja czarno-biała – wzór: lista obecności_CB