OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada udzielenie Beneficjentom Ostatecznym, wsparcia szkoleniowo doradczego podzielonego na wsparcie podstawowe i specjalistyczne, realizowane w dwóch etapach.
W pierwszym etapie Beneficjenci Ostateczni otrzymają wsparcie w postaci 110 godzinnego szkolenia w 20 osobowej grupie, składającego się z następujących bloków:
– „Biznesplan”, 30 godzin, blok ten ma na celu: analizę kierunku przyszłej działalności gospodarczej, stworzenie planu marketingowego, oraz stworzenie planu sprzedaży.
– „Podstawy prawne”, 5 godzin, celem tego bloku będzie przekazanie informacji dotyczących; wyboru formy organizacyjno prawnej, oraz procedury rejestracji firmy.
– „Podstawy księgowości”, 25 godzin, celem tego bloku będzie umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym wyboru formy opodatkowania, i przekazania niezbędnej wiedzy związanej z wybraną
formą opodatkowania, oraz informacji dotyczących rozliczeń tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS,
– „Analiza rynku”, 5 godzin, blok ten pozwoli Beneficjentom Ostatecznym przeprowadzanie analizy SWOT, ustalenie poziomu cen oraz środków promocji,
– „Obsługa kas fiskalnych”, 5 godzin, celem tego bloku będzie wyposażenie Beneficjentów Ostatecznych w wiedzę niezbędną do obsługi kasy fiskalnej.
Efektem szkolenia podstawowego będzie napisanie, przez Beneficjentów Ostatecznych, biznesplanów, które będą decydowały o otrzymaniu drugiego etapu wsparcia.
Drugi etap realizowanego Projektu będzie polegać na udzielaniu Beneficjentom Ostatecznym wsparcia niezbędnego w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie to będzie w postaci finansowej i merytorycznej.
Wsparcie finansowe polegać będzie na:
– przyznaniu Beneficjentom Ostatecznym jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 20 tys. zł,
– udzieleniu wsparcia pomostowego w wysokości 700 zł przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania z możliwością przedłużenia o koleje 6 miesięcy.
Wsparcie merytoryczne udzielane u drugim etapie realizowanego projektu polegać będzie na:
– organizowaniu raz w miesiącu 10-cio godzinnych spotkań-szkoleń (w okresie 14 miesięcy) dla Beneficjentów Ostatecznych z Kierownikiem Projektu, Koordynatorem ds. technicznych i monitoringu oraz z doświadczonymi przedsiębiorcami, celem prawidłowej realizacji projektu, rozpowszechniania dobrych praktyk, metod i sposobów rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– dodatkowo każdy z Beneficjentów Ostatecznych będzie miał do dyspozycji dwie godziny miesięcznie (przez okres 14 m-cy) indywidualnego doradcę (do wyboru); księgowego, finansowego lub prawnika.
Projektodawca zakłada objęcie pierwszym etapem 40 uczestników. Drugim etapem wsparcia objętych zostanie 15 uczestników. Zostaną oni wyselekcjonowani na podstawie oceny biznesplanu oraz oceny uzyskanej podczas egzaminu kończącego szkolenie.