OPIS PROJEKTU

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich (terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast i miast do 20 tys. mieszkańców) – rolników i domowników, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Realizacja projektu, poprzez przeprowadzanie kompleksowego szkolenia „Profesjonalna pokojowa w hotelu z językiem angielskim komunikatywnym” pozwoli wyposażyć rekrutowaną grupę docelową w umiejętności umożliwiające zdobycie i wykonywanie nowego zawodu. Projekt zakłada przeszkolenie 60 uczestników w trzech grupach 20 osobowych. W ramach szkolenia „Profesjonalna pokojowa w hotelu z językiem angielskim komunikatywnym” każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w 380 godzinnym szkoleniu (w 10-cio osobowych podgrupach) składającym się z bloków:
– trening interpersonalny (20godz.),
– aktywne poszukiwanie pracy (20godz.),
– profesjonalna obsługa w hotelu (40godz.),
– podstawy obsługi komputera (60godz.),
– język angielski (120godz.).

CELE/REZULTATY

Głównym celem projektu jest reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.Rezultatem projektu będzie zrealizowanie szkoleń dla 60 uczestników w trzech 20 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia będą prowadzone
w 10 osobowych grupach. Każdy uczestnik otrzyma 380 godzin szkolenia praktycznego i merytorycznego. Osoby kończące szkolenie przystąpią do egzaminu końcowego, w zakres którego wejdzie wiedza przekazana podczas szkolenia, a także elementy praktyczne. Osoby które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wraz z podanym zakresem przedmiotów i ich godzinowym podziałem. Osoby, które nie poradzą sobie z egzaminem otrzymają tylko zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.Projektodawca zakłada że 95% osób uczestniczących w szkoleniu podejdzie i zda końcowy egzamin.Każdy uczestnik uczestnicząc w ćwiczeniach w ramach treningu interpersonalnego oraz aktywnego poszukiwania pracy, przeprowadzonych w 10-cio osobowej otrzyma:- kluczowe umiejętności pracownicze polegające na zdobyciu umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów, oraz skutecznego porozumiewania się, – zdolności motywacyjne takie jak: zwiększenie motywacji, zwiększenie zaufania we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności, podniesienie poziomu samooceny, wyższe osobiste i zawodowe aspiracje.- osobiste predyspozycje polegające na: poprawie wizerunku/prezentacji, większej punktualności, poprawy samopoczucia, zwiększeniu koncentracji i zaangażowania.- umiejętności praktyczne w poruszaniu się po rynku pracy: wypełniania formularzy, pisania CV, życiorysu oraz listów motywacyjnych.Wiedza uzyskana przez uczestników w ramach bloku „Profesjonalna obsługa w hotelu” pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy o funkcjonowaniu hotelu oraz obowiązków wymaganych od pracowników na stanowisku pokojowej.
Szkolenie zawiera ćwiczenia z podstaw obsługi komputera w grupach 10-cio osobowych, mających na celu podniesienie poziomu informacyjnego i technologicznego uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty 120 godzinnym blokiem praktyk na stanowisku pokojowej w hotelu, umożliwi mu to zdobycie niezbędnej praktyki wymaganej na tym stanowisku. Wartością dodaną projektu będzie zwrócenie uwagi, osobom zamieszkującym tereny wiejskie, na działania prowadzące do przekwalifikowania się i znalezienia pracy poza sektorem rolniczym.
Uzyskane przez uczestników projektu certyfikaty pozwolą im na uzyskanie miejsca pracy w sektorze pozarolniczym.