Dodatkowe Kursy specjalistyczne:

Organizujemy również dodatkowe kursy specjalistyczne np.:

Muzykoterapia ( terapia muzyką, tańcem, grą na instrumentach).
Ergoterapia (rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne.
Arteterapia - terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę.
Biblioterapia - terapia wykorzystująca książki.
Choreoterapia - terapia wykorzystująca taniec.
Dramatoterapia, psychodrama - terapia wykorzystująca elementy teatru.
Estetoterapia - terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i inne.

Kadra kursu:
dr n. hum. wydz. socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i W.S.F.P. „Ignatianum”, dr n. techn.AGH, Kurator oświaty,  Dep. Standardy  i jakość w szkolnictwie, magistrzy psychologii,absolwenci UJ, KUL , SZ.W.P.S w W-ie, trenerzy z międzynarodowymi certyfikatami,pracownicy WTZ – ów  i DPS – ów, magistrzy pedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy jednostek oświatowych na kierowniczych stanowiskach i pedagodzy szkolni, magistrzy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki, absolwenci UJ i UP, pracownicy specjalnych jednostek oświatowo – wychowawczych, lekarze medycyny, pracownicy Kliniki UJ i Szpitala im. J. Dietla, magistrzy rehabilitacji AWF, magistrzy architektury wnętrz PK, mgr sztuki ASP, mgr historii sztuki UJ, mgr sztuki aktorskiej PWST.
Organizacja kursu:
1. Zajęcia  w tej edycji kursu będą odbywały się w weekend’y:
piątki po południu godz. 16:30 – 20:20 i soboty godz. 09:00 – 16:15.
2. Liczba uczestników w grupach ćwiczeniowych nie może przekraczać 15 osób
3. Ewaluacje wewnętrzne kursu są prowadzona zgodnie z przyjętymi przez organizatora procedurami i narzędziami wewnętrznymi.
4. Dwa Zaświadczenia MEN uczestnicy otrzymują po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminów.
Przyjmuje się następujące warunki ukończenia kursu:
– aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza
się możliwość nieobecności na zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności),
– realizacja praktyki oraz innych zadań przewidzianych w programie szkolenia,
– zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów.