Projekt „Zinformatyzowani 50+ -komputer oknem na świat” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności ICT zgodnie z wymogami rynku pracy
i potrzebami wynikającymi z sytuacji zawodowej mieszkańców i/lub osób pracujących w powiecie tarnowskim w wieku 50+.

Grupę docelową stanowić będą osoby pomiędzy 50 a 64 rokiem życia z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące (w rozumieniu k.c) na terenie pow. tarnowskiego, na obszarach wiejskich (zgodnie z def. GUS) i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców., które z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności i kompetencje w obszarze umiejętności ITC.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Moduł I 20 godz. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
Sprzęt, Oprogramowanie, Sieci komputerowe, Techniki Informatyczne i Komunikacyjne w życiu codziennym, Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, Zagadnienia prawne.

Moduł II 40 godz. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
-System Operacyjny, Zarządzanie plikami, Programy narzędziowe, Drukowanie.

Moduł III 40 godz. Przetwarzanie tekstów
-Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Korespondencja seryjna, Przygotowanie wydruków.

Moduł IV 28 godz. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
-Internet, Używanie przeglądarki, Korzystanie z sieci, Wydruki z sieci, Komunikacja elektroniczna, Korzystanie z e-maili, Zarządzanie skrzynką pocztową,

REKRUTACJA

 Rekrutacja składać się będzie z 2 etapów:

 I-formalny:

  • oświadczenie o zamieszkaniu, uczeniu się lub zatrudnieniu (w rozumieniu k.c.) na terenie pow. tarnowskiego na obszarze wiejskim (GUS) i/lub w mieście do 50 tys. mieszk.
  • oświadczenie o dacie urodzenia (wiek 50-64 lata)
  • oświadczenie o wykształceniu (max. średnie)
  • podpisany formularz rekrutacyjny
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat – dot. os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

II-merytoryczny:

  • czas pozostawania bez zatrudnienia potwierdzony zaśw. wydanym przez właściwy PUP; 0-12 m-cy 0pkt, 13-24 2pkt, 25-36 4pkt, 37-48 6pkt, 49-60 8pkt, pow. 60 10pkt.
  • oświadczenie o uczestnictwie w szkol. zawod. i lub aktywizujących w ciągu ostatnich 2 lat; nie-5 pkt, tak-0 pkt
  • oświadczenie o poziomie wykształcenia; średnie -0pkt, zawodowe -1pkt, podstawowe i niższe -4pkt.,